Zingeving

Zingeving

Zingeving is het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven. Zingeving heeft te maken met de zin, de bedoeling of het doel van ons bestaan.

Dat ik een visie heb op zingeving, betekent ook dat ik geloof dat mens en dier geen toevallig product zijn. Als mens en dier een toevallig product zouden zijn geweest, kan er naar mijn idee geen sprake zijn van een zingeving. Het ontbreekt dan aan een bedoeling of doel van het leven. Hooguit zou er dan sprake kunnen zijn van een soort zingeving in het positieve dat wij voor de samenleving creëren en achterlaten als we sterven.
Echter door het ontbreken van een hoger doel zou hier zin gegeven worden aan de activiteiten die we ondernemen, maar niet aan ons bestaan. Pas bij het accepteren van een hogere macht, is er sprake van een hoger doel en bestaat er dus een zingeving van ons bestaan. Schrijver en filosoof Lev Tolstoj zegt daar het volgende over: "Welke zin aan ons bestaan is er, die niet door de dood wordt vernietigd? De enige zin van ons leven staat in de vereniging met de oneindige god."

Als theïstisch evolutionist geloof ik in een schepping en niet in een heelal wat puur op toeval berust. God bracht de oorsprong van het leven teweeg en begeleidde het leven stap voor stap langs een weg die het van een oorspronkelijke eenvoud naar de huidige complexiteit heeft gebracht. De enorme uitgestrektheid van het universum is iets waarin we de grootheid van God kunnen zien. Die grootheid van God zien we ook in het evolutieproces die de wereld heeft gevormd tot die waarin we nu leven. God schiep ons mensen met het doel om in relatie te staan met onze Schepper en deel uit te maken van de cirkel van Gods liefde. We zijn geschapen om in verbinding te leven met God en met onze medemens. We kunnen liefde tonen aan onze Schepper, aan onze medemens en liefdevol omgaan met de schepping. Niet gehinderd door structuur of hiërarchie. Waarbij een ieder het belang van de ander net zo groot acht als dat van zichzelf. Ieder schepsel is uniek, ontwikkelt zich uniek en uit zich uniek. Wij mensen kunnen zelf bewust keuzes maken, geschapen met een unieke vrije wil, die behoort tot onze ziel.

De zin van het leven is om de keuzes te maken die beantwoorden aan de zin van ons bestaan: een leven in liefdevolle relatie met onze Schepper, in liefdevolle relatie met onze medemens, en een liefdevolle omgang met de schepping.

Vanuit onze vrijheid die wij mensen hebben om zelf keuzes te maken, verkiezen wij van nature echter onafhankelijkheid boven een relatie met onze Schepper. Hierdoor is er een zelfzuchtige wereld ontstaan. We staren ons blind op de eer van mensen en we richten ons op die zaken die onze zelfzucht ons ingeeft. We zetten ons op de voorgrond en achten onszelf hoger dan God en onze naasten. De zucht naar macht en onafhankelijkheid is al zoveel aanwezig om ons heen en in ons dat we het gewoon zijn gaan vinden. We zijn slaaf geworden van een consumptiemaatschappij die heeft gezorgd voor een berg aan overbodige behoeften met rampzalige gevolgen voor de schepping.

Om de relatie met God te herstellen hoeven wij niet het voortouw te nemen, dat heeft God namelijk al gedaan. Hij is in de persoon van Jezus op aarde gekomen. Jezus heeft ons hét voorbeeld gegeven van een leven in relatie met God. Het is geweldig om in de evangeliën te ontdekken hoe oprecht Jezus in ware Liefde leefde in relatie tot God en zijn naasten. Hij heeft zijn overweldigende en onvoorwaardelijke Liefde getoond door te sterven aan het kruis. Door de gang van Jezus op aarde, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Jezus keek niet naar de onmogelijkheden van de mensen die hij ontmoette, maar naar hun mogelijkheden. Mensen voelden zich daardoor gezien en gekend. Met het sterven aan het kruis laat Jezus zien hoeveel hij voor ons betekent en hoeveel wij voor hem betekenen. God houdt van alle mensen evenveel. Ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, geaardheid, leeftijd, prestatie, religie, rijkdom of het ontbreken daarvan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van Gods onvoorwaardelijke liefde.

De zingeving van het leven bestaat uit een liefdevolle relatie met onze Schepper. Deze relatie krijgt uiting in keuzes die wij in ons leven maken. Jezus heeft met zijn gang op aarde ons hiervan het unieke voorbeeld gegeven. Jezus was ten volle mens. En hoewel hij ook ten volle God was, is hij nooit op zijn natuur als God teruggevallen als hij iets deed. Hij heeft alleen maar vanuit zijn relatie met God geleefd. Ook wij kunnen in intense relatie met God leven en de gang van Jezus op aarde als voorbeeld nemen in onze levensopstelling. Je niet op jezelf richten, maar je verbinden met iets wat groter is dan jezelf. Wij kunnen de goedheid van God elke dag aan anderen laten zien. Wanneer je jezelf overgeeft aan God als de bron van je identiteit, staat een betekenisvolle relatie met God en je naasten centraal en zal je groeien in liefde.

"En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is Liefde; en die in de Liefde blijft, die blijft in God, en God in hem. 1 Johannes 4:16"

De zingeving in mijn leven bestaat uit een persoonlijke relatie met God en de liefde door God en de liefde van God en de liefde voor God. Vanuit deze persoonlijke relatie ervaar ik de verbinding met het groter geheel en vanuit dat bewustzijn krijgt die ervaring een diepe betekenis in mijn doen en laten. Jezus is mijn grote voorbeeld. Dagelijks streef ik er naar om in afhankelijkheid van God en in volledig vertrouwen op God te leven. In liefdevolle relatie met God en mijn naasten. God vraagt van ons elkaar lief te hebben en God boven alles. "Let love be your highest goal!" God heeft een bestemming met ons. God heeft een bestemming met mij.


Iedereen zal zo zijn of haar subjectieve waarheid hebben over de zin van het leven. De ervaring van het zijn is immers bepalend voor het vormen van een visie op de zin en betekenis ervan. Daarom zal je de zin van het leven moeten ervaren om deze te kunnen begrijpen. Je zult het begrijpen door het eerst als aannemelijk te beschouwen dat het waar kan zijn en er voor open te staan. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om het bevestigd te kunnen krijgen als waarheid. Bevestigd te krijgen als waarheid in "de ervaring van het zijn".


Rene Descartes geeft in "briefwisseling" vier uitgangspunten aan voor zingeving

In "The Power of Meaning" noemt Emily Esfahani Smith vier pijlers van een zinvol leven


Terug naar Mijn visie op ..

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»