Inspirerende quotes

Mijn inspirerende quotes:

Galileo Galilei
"Mensen komen tot vreemde waanideeën doordat ze het hele universum proberen te meten aan de hand van hun nietige schaal."

Blaise Pascal
"Het is onredelijk om de grenzen van de rede niet te willen zien."

Francis Collins
"Waar het menselijk lichaam zijn oorsprong vindt in levende materie die reeds bestond, is de spirituele ziel direct geschapen door God."

Albert Einstein
"Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek."

Blaise Pascal
"De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is."

Lev Tolstoj
"Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien."

Nicolaas Beets
"Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften."

Georges van Acker
"Mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Het is hun ongeluk."

William Paul Young
"Iets kan werkelijkheid zijn, maar in feite helemaal niet bestaan, terwijl de waarheid bestaat onafhankelijk van wat werkelijkheid is of als werkelijkheid wordt gezien."

Lev Tolstoj
"Respect is uitgevonden om de lege plek op te vullen waar liefde zou moeten zitten."

Johannes van het Kruis
"Breng liefde waar geen liefde is, en je zult liefde vinden."

Moeder Teresa
"Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood, maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde."

Emily Esfahani Smith
"Als we ons hart openen voor anderen en hen benaderen met liefde en vriendelijkheid verrijken we zowel de mensen om ons heen als onszelf."

Nelson Mandela
"Het overwinnen van armoede is geen gebaar van barmhartigheid. Het is een daad van rechtvaardigheid."

Mahatma Gandhi
"De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte."

Plato
"Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen."

Augustinus
"Schaf de rijken af en ge zult geen armen meer hebben. Als niemand méér heeft dan hij nodig heeft, zal iedereen zovéél hebben als hij nodig heeft, want het zijn de enkele rijken die de oorzaak zijn van het groot aantal armen."

Mahatma Gandhi
"Leef eenvoudig, opdat ook anderen eenvoudigweg kunnen leven."

Epicurus
"Niets is genoeg voor wie genoeg te weinig vindt."

Ronald Reagan
"We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen."

Frits van den Bosch
"Liefdadigheid is slechts een deugd in de mate waarin zij een offer is."

Plato
"De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen."

Jules Claretie
"Zelfs ondankbare mensen zijn nuttig: zij helpen u wel te doen, zonder eigenbelang."

Lev Tolstoj
"Wanneer één mens veel onnodige dingen heeft, dan hebben veel anderen gebrek aan het nodige."

Michel de Montaigne
"Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest."

Rene Descartes
"Ik denk, dus ik ben."

Desmond Tutu
"Ik ben, omdat wij zijn."

Lev Tolstoj
"Je ziel heeft slechts één ding nodig: datgene doen wat je ziel verenigt met alle mensen en met God."

Mahatma Gandhi
"Als ik wanhoop, denk ik eraan dat in de geschiedenis waarheid en liefde altijd hebben gezegevierd. Er zijn tirannen geweest en een tijd lijken ze onoverwinnelijk, maar uiteindelijk komen ze ten val."

Blaise Pascal
"Niets is zo fout als de wetten die de fouten herstellen. Wie ze gehoorzaamt omdat zij rechtvaardig zijn, gehoorzaamt aan de rechtvaardigheid die hij zich verbeeldt, maar niet aan het wezen van de wet."

Augustinus
"Vertrouw het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid."

Pythagoras
"Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard."

Blaise Pascal
"Je filosofeert pas echt als je maling hebt aan de filosofie."

Wyne Dyer
"Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, verander je de dingen waar naar je kijkt."

Augustinus
"Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is."

Spreuken 19:2
"IJver zonder kennis leidt tot niets."

Augustinus
"Geduld is de metgezel van wijsheid."

Sigmund Brouwer
"Het is belangrijk om dingen die ons worden verteld te leren beoordelen en de moed hebben om ze ter discussie te stellen en tot een eigen conclusie te komen."

Antoine de Saint-Exupery
"Als je een schip wilt bouwen, ga dan geen werktekeningen maken, taken verdelen en hout aanslepen, maar geef de mensen het verlangen naar de enorme eindeloze zee."

Ton Soons
"Je hebt pas echt grip als je met vertrouwen kunt loslaten."

Arie de Rover
"Een burn-out krijg je niet door druk te zijn, maar door de druk om te zijn. De oplossing? Genade!"

Ben Tiggelaar
"Denk er eens wat vaker aan dat anderen misschien helemaal niet denken wat jij denkt dat ze denken."

Albert Einstein
"We kunnen het probleem niet oplossen met dezelfde lijn van denken die we gebruikten toen het probleem is ontstaan."

Jesse Frederik
"Het is moeilijk het goede te doen wanneer je zoveel applaus krijgt voor het verkeerde."

William Paul Young
"Een relatie die niet is gekoppeld aan macht kom je zelden tegen. Hiërarchie legt wetten en regels op en uiteindelijk loop je het wonder van de relatie mis zoals die bedoeld is."

Ad Verbrugge
"Onze consumptiecultuur is helemaal niet gericht op de bevrediging van behoeften, maar juist op het vergroten en vermeerderen ervan."

Charles Darwin
"Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch is het de intelligentste; het is degene
die zich het beste aanpast aan verandering."

Peter-Paul de Waal
"Het zijn de mensen die buiten de geijkte kaders durven te treden, die voor ingrijpende, nieuwe inzichten zorgen."

William Edwards Deming
"Het is belangrijk dat een doel nooit wordt gedefinieerd in termen van activiteit of methoden. Het moet altijd direct relateren aan hoe het leven beter kan worden voor iedereen."

Jan Maas
"Wil je een professionele organisatie zijn of een organisatie met professionals?"

Willem Mastenbroek
"Organisaties zijn bundelingen van menselijke relaties."

Loes de Blok
"Het doel bepaalt de richting, de reis bepaalt de bestemming."

Ben Tiggelaar
"Het streven naar korte termijn winsten is een gebrek aan beschaving. Leiders moeten boven korte termijn impulsen kunnen uitstijgen en zich richten op de belangen op langere termijn."

René Descartes
"Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen."

Gerco Rietveld
"Als je focust op kosten gaat de kwaliteit omlaag; maar als je focust op kwaliteit, gaan de kosten omlaag."

Johan Cruijff
"Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen, want anders zou ik het niet doen."

Blaise Pascal
"Mensen veranderen eerder door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd."

Jan Maas
"Iedereen blijft wel denken, maar slechts weinigen gaan nadenken."

Rob Wijnberg
"Ieder mens heeft een filosofische bril op, door welke hij de wereld aanschouwt, interpreteert en beoordeelt. Ieder mens koestert opvattingen over wat waar, goed en rechtvaardig is."

Confucius
"Er zijn drie wegen om tot wijsheid te komen. De eerste is de weg van de ervaring, dat is de zwaarste weg. De tweede is de weg van de imitatie, dat is de gemakkelijkste weg. En de derde is de weg van het zelf nadenken, dat is de nobelste weg."

Martin Mulder
"Wijsheid is het resultaat van een juiste rangschikking van hetgeen we weten."

Henry Mintzberg
"Het hele idee van belonen van prestaties is absurd. Succes op korte termijn is meestal een recept voor rampen op lange termijn. Leuk werk, met een redelijk salaris, en het geloof dat je goede dingen doet voor je klanten, is al meer dan genoeg beloning."

Arie van Dusseldorp
"Als je wilt scoren, moet je wel een doel hebben."

Lee Iacocca
"Zelfs een juiste beslissing is verkeerd als hij te laat wordt genomen."

Martin van Staveren
"Het grootste risico dat je kunt nemen, is geen risico nemen."

Willem Ouweneel
"Voor velen kan iets wat gebeurd is geen wonder zijn omdat het gebeurt."

Mahatma Gandhi
"Wees de verandering die je in de wereld wil zien"

Ben Tiggelaar
"Werk is niet de plek waar je de antwoorden op je levensvragen gaat vinden. Werk is wel belangrijk als oefenplek voor het leven vanuit hogere waarden."

Maarten Luther
"Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids."

Kahlil Gibran
"Schrijf het slechte wat je is aangedaan in zand. Graveer het goede wat je is overkomen in marmer."

Winston Churchill
"Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere."

Rob Wijnberg
"Niet de beste ideeën, maar de best verkochte ideeën bepalen de politieke koers van het land."

Plato
"Wie de keus heeft tussen onrecht doen en onrecht lijden, moet altijd voor het laatste kiezen. Wie onrecht doet, beschadigt zijn ziel en benadeelt zichzelf daarmee op de ergste manier."

Lev Tolstoj
"Wanneer iedereen die dieren eet, deze zelf zou moeten doden, zou het merendeel van de mensen nooit meer vlees eten."Inspirerende speeches en gesprekken
Interessante en inspirerende bijbelteksten


Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»